ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവരും ശുശ്രൂഷിക്കപ്പെടുന്നവരും

എല്ലാം ത്യജിച്ച് ലോകത്തിലേക്കിറങ്ങിയ ഫ്രാന്‍സിസ് സ്വന്തം വസ്ത്രം പോലും യാചകര്‍ക്ക് ദാനം നല്കി. മാനസാന്തരത്തിനു ശേഷം ദരിദ്രരും ദരിദ്രനായ ക്രിസ്തുവും അവന് സമാനരായി. അവനേക്ക...കൂടുതൽ വായിക്കുക

സായന്തനം

വിശുദ്ധനാട്ടില്‍നിന്ന് ഫ്രാന്‍സിസ് തിരിച്ചു വന്നതിനുശേഷമുള്ള നാളുകളിലാണ് സന്ന്യാസസമൂഹത്തിനുള്ളില്‍ പ്രതിസന്ധികള്‍ മുളപൊട്ടുന്നത്. അതദ്ദേഹത്തിന് തീവ്രമായ ആന്തരിക വ്യഥയുടെ...കൂടുതൽ വായിക്കുക

പാപവും പുണ്യവും കുറ്റവും ശിക്ഷയും

എല്ലാ ഹൃദയങ്ങളിലും മാലാഖമാരും പിശാചുക്കളും വസിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ അഹംബോധം ഒരിക്കലും സ്വന്തം പ്രതിലോമഗുണത്തെ, തിന്മയെ അംഗീകരിക്കില്ല. പകരം അതിനെ ഒളിപ്പിക്കുന്നു. നിഷേധിക്കു...കൂടുതൽ വായിക്കുക

Page 1 of 1