താവളമില്ലാത്തവര്‍

അജിത് കൗറിന്‍റെ ആത്മകഥയ്ക്ക് താവളമില്ലാ ത്തവര്‍ എന്ന പേരുനല്‍കുമ്പോള്‍ അഭയസ്ഥാന ങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ ചിന്തകള്‍ കുറേക്കൂടി സങ്കീര്‍ണ്ണമാകുന്നു. ഒരു സ്ത്രീയുടെ താവളങ്ങളെ...കൂടുതൽ വായിക്കുക

പുരുഷാരം

പക്ഷികളുടെ കൂട്ടം ദുരന്തസൂചനകളും അപായസൂചനകളും നല്‍കുന്നു. മനുഷ്യന്‍ കൂട്ടത്തെ ഭയപ്പെടുന്നു. ആര്‍ത്തിരമ്പുന്ന കടല്‍ത്തിരകള്‍പോലെ കൃത്യമായ ലക്ഷ്യമില്ലാതെ വന്നൊഴിയുന്ന ഒരു വ...കൂടുതൽ വായിക്കുക

Page 1 of 1