അധപ്പതനം - പ്രവാചകപ്രതിഷേധം

മേല്‍ വിവരിച്ച ദിവ്യമായ ചതുര്‍വിധ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെ ആരംഭിച്ച തിരുനാളാഘോഷങ്ങള്‍ കാലക്രമത്തില്‍ ആഘോഷങ്ങള്‍ മാത്രമായിത്തീര്‍ന്നു. വിശുദ്ധ ദിവസങ്ങളായ തിരുനാളുകള്‍ ആഘോഷങ്ങള്‍ മാത്...കൂടുതൽ വായിക്കുക

Page 1 of 1